Στις 19/2/2024 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου θα καταθέσει προτάσεις με τα
νομικά και ουσιαστικά επιχειρήματά του για την εκδίκαση της αγωγής του για την διόρθωση του
Κτηματολογίου που αφορά στο ακίνητο που βρίσκεται η ξενοδοχειακή μονάδα Minos Palace στον Άγιο
Νικόλαο και στην χερσαία ζώνη λιμένα μπροστά από αυτό. Στο Κτηματολόγιο το εν λόγω ιδιωτικό
ακίνητο της ξενοδοχειακής εταιρείας φέρεται λανθασμένα να συμπεριλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της
απαλλοτριωμένης χερσαίας ζώνης λιμένα του Καθολικού. Η λανθασμένη κτηματολογική αποτύπωση
προήλθε από ανακριβή δήλωση κτηματογράφησης της ξενοδοχειακής εταιρείας, σε συνδυασμό με την
τυπική παράλειψη δήλωσης του τότε κρατικού Λιμενικού Ταμείου την εποχή των δηλώσεων
κτηματογράφησης (το έτος 1999). Τα νομικά και ουσιαστικά στοιχεία που έχουμε ως Δήμος και Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο για την κατοχύρωση της απαλλοτριωμένης χερσαίας ζώνης λιμένος μπροστά από τον
όρμο του Καθολικού και την ξενοδοχειακή μονάδα, είναι συντριπτικά κατά των αιτιάσεων της
ξενοδοχειακής εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Θεωρούμε αδιανόητο να εμφανίζονται στα πλαίσια της αγωγής διόρθωσης του κτηματολογίου
καταθέσεις υπαλλήλων της ιδιωτικής εταιρείας που ισχυρίζονται ότι υπάρχει κάποιου είδους ιδιωτική
νομή στο συγκεκριμένο κομμάτι της χερσαίας ζώνης, ενώ τούτο δεν είναι αλήθεια και μάλιστα στο
παρελθόν έχουν κινηθεί μέχρι και διοικητικές διαδικασίες εναντίον της. Ο βοηθητικός δρόμος που
διανοίχθηκε για την διευκόλυνση κατασκευών κτισμάτων του ξενοδοχείου και διέρχεται μέσα από την
χερσαία ζώνη έγινε μετά από παραχώρηση και έγκριση του Λιμενικού Ταμείου υπό την προϋπόθεση μη
αμφισβήτησης της νομικής υπόστασης της ζώνης αυτής. Στα ίδια πλαίσια έχουμε λάβει γνώση των
οικοδομικών αδειών της ξενοδοχειακής εταιρείας που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς μπροστά από την
χερσαία ζώνη λιμένος του Καθολικού και γενικά το τι συμβαίνει μπροστά και από τις υπόλοιπες
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας σε όλη την έκταση ανάπτυξής τους διαχρονικά. Την
χερσαία ζώνη λιμένα στο σημείο αυτό, την αποτυπώνει και δηλώνει η ίδια η εταιρεία σε σχέδια που
προσκομίζουν οι τεχνικοί της σύμβουλοι στα πλαίσια οικοδομικής αδειοδότησης, και είναι τουλάχιστον
οξύμωρο να αμφισβητείται όψιμα.
Το θέμα, όμως, δεν είναι μόνο νομικό. Είναι θέμα πρωτίστως πολιτικό Δημοτικής
σημασίας. Είναι μη αποδεκτό μια εταιρεία η οποία έχει ευεργετηθεί από τον τόπο να θέλει να
οικειοποιηθεί ένα κομμάτι το οποίο είναι δημόσιος χώρος θεσμοθετημένος, κατοχυρωμένος και με
συντελεσμένη απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας. Ενδεχομένως στο πρόσφατο παρελθόν
να δόθηκαν λανθασμένα μηνύματα από ορισμένους δημοτικούς-πολιτικούς παράγοντες για την
βούληση προάσπισης του δημόσιου χώρου, όμως αυτό έχει πάψει να ισχύει σήμερα αναμφισβήτητα.
Ένας από τους λόγους για τους οποίους εκλεγήκαμε ως νέα δημοτική αρχή είναι η τήρηση της
νομιμότητας σε κάθε περίπτωση. Ο Δήμος έχει συνέχεια ιδίως σε επίπεδο αποφάσεων και γι’ αυτό
συντασσόμαστε με την διαχρονική θέση του λαού του Αγίου Νικολάου για το συγκεκριμένο θέμα, από το
1975 μέχρι σήμερα, όπως έχει εκφραστεί και με επίσημες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (το 1988
ομόφωνα και το 2022 κατά πλειοψηφία με πρωτοβουλία της τότε δημοτικής αντιπολίτευσης) για να μην
αλλάξει η νομικά κατοχυρωμένη χερσαία ζώνη λιμένος του Καθολικού, σε συμφωνία με τις αντίστοιχες
αρμόδιες αποφάσεις του Λιμενικού Ταμείου. Σε αυτή την θέση εμμένουμε ως νέα δημοτική αρχή, αλλά
και η σημερινή μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι κατά οποιασδήποτε αμφισβήτησης της
χερσαίας ζώνης λιμένα του Καθολικού στο επίμαχο σημείο, όπως αυτό εκφράστηκε από όλους χωρίς
εξαίρεση προεκλογικά.
Για όλους τους παραπάνω λόγους το καλύτερο είναι οι δικαστικές προσφυγές που έχουν
κατατεθεί από την ξενοδοχειακή εταιρεία και αμφισβητούν την χερσαία ζώνη λιμένος του Καθολικού
και την απαλλοτριωμένη έκταση ή ζητούν την ανάκλησή της, οι οποίες είναι ουσιαστικά αβάσιμες και
αντικειμενικά βαίνουν εναντίον των συμφερόντων του τόπου και του Δήμου Αγίου Νικολάου να
αποσυρθούν οικειοθελώς. Η δικαστική διαμάχη της εταιρείας με τον Δήμο υπό τις συνθήκες αυτές
είναι καλύτερα να τελειώσει με δική της θέληση και σε πνεύμα σύμπνοιας με τον τόπο και τους πολίτες
του. Έτσι θα εγκαινιαστεί μία νέα εποχή. Οι ιδιώτες μπορούν να συμβάλλουν στην αισθητική
αναβάθμιση και την ανάπτυξη του δημόσιου χώρου που έχει ανάγκη ο Δήμος μας στην περιοχή αυτή.
Με την ανάπλαση του όρμου του Καθολικού και με κατασκευές ήπιου μεγέθους, με πολιτιστικό
αποτύπωμα αρμονικά εντασσόμενο στο περιβάλλον και στον χαρακτήρα του φυσικού παραδοσιακού
μικρού λιμανιού, αλλά και του αρχιτεκτονικά εμβληματικού ξενοδοχειακού προτύπου το οποίο έχει
διαμορφωθεί από την εποχή δημιουργίας του Minos Beach, θα ενισχυθεί ο δημόσιος χώρος σε όφελος
των πολιτών, θα αναπτυχθεί λειτουργικά και αισθητικά και θα εξυπηρετήσει τις λιμενικές ανάγκες των
αλιέων και των μικρών σκαφών που δεν μπορεί να καλύψει λειτουργικά και από τον κανονισμό της η
μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Όλα τούτα θα δώσουν προστιθέμενη αξία και στις ιδιωτικές επενδύσεις
στην περιοχή. Η βάση για την ανάπλαση αυτή υπάρχει ήδη από την δεκαετία του ’90 με εγκεκριμένη

οριστική μελέτη (βλ. φωτο). Ως δημοτική αρχή μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έχουμε την
βούληση να προχωρήσουμε στην ανάπλαση του Καθολικού. Θα προωθήσουμε σε αυτή την λογική
την επικαιροποίηση – και τροποποίηση όπου χρειάζεται – της μελέτης ανάπλασης στην χερσαία ζώνη
λιμένος του όρμου του Καθολικού και θα αναζητήσουμε τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις. Η υλοποίηση
των έργων μπορεί να γίνει σε δύο φάσεις, η μία πιο άμεσα για τις επεμβάσεις που δεν χρειάζονται
αδειοδοτήσεις λιμενικών (πεζόδρομος, πλακοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμός, αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις
περιπάτου – αναψυχής και πολιτιστικού αντικειμένου κ.λπ.) και η δεύτερη σε δεύτερο χρόνο για τα
λιμενικά (μικρός υπήνεμος μόλος, κρηπιδώματα για την εξυπηρέτηση σκαφών, βοηθητικές
εγκαταστάσεις κ.λπ.).
Ο Δήμος είναι ανοιχτός για συνομιλία με τον οποιονδήποτε ιδιώτη ή ιδιοκτήτη ιδιωτικής
επιχείρησης επιθυμεί να αναζητήσει την επικοινωνία αυτή, προκειμένου να βρεθεί ο κοινός τόπος και η
αρμονική συνεργασία πάντοτε στα πλαίσια της νομιμότητας και με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη στην
οποία εντάσσεται και ο τομέας της τουριστικής επιχειρηματικότητας. Τούτο ισχύει για κάθε ιδιωτική
ανάπτυξη και τον φορέα της σε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης και σε ολόκληρο τον Δήμο Αγίου
Νικολάου.